Faydalı Bağlantılar
 • YÖKAK
  2015 yılında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK),Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur.

 • EFQM
  European Foundation for Quality Management (EFQM)-Avrupa Kalite Yönetim Vakfı, 1988 yılında Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi tarafından "Avrupa’da sürdürülebilir mükemmelliğin itici gücü olma" misyonu ve "Avrupalı kuruşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya" vizyonu ile kurulmuş, üyelik sistemine dayanan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

 • ENQA
  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)-Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği, Avrupa genelinde yükseköğretim kalite güvencesi faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu şemsiye bir kuruluştur. Bu kuruluş yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyeleri ve paydaşları arasında yaygınlaştırarak katkıda bulunmaktadır.

 • ESU
  European Students’ Union (ESU)-Avrupa Öğrenci Birliği, 40 ülkeden 45 Ulusal Öğrenci Birliği’nin oluşturduğu bir çatı kuruluştur. Bünyesinde yer alan Öğrenci Uzman Havuzları, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi hakkında bilgi edinmelerine, görüş ve deneyimlerin paylaşımına olanak sunan ve bu şekilde öğrencilerin kalite güvencesi sistemine aktif katılımını teşvik eden bir platformdur. ESU, üyeleri aracılığıyla Avrupa'da yaklaşık 20 milyon öğrenciyi temsil etmektedir.

 • EUA
  European University Association (EUA)- Avrupa Üniversiteler Birliği, 48 Avrupa ülkesinin 800'den fazla yükseköğretim kurumunu temsil edip, onlara yükseköğrenim ve araştırma politikaları hakkında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayan bir birliktir.

 • Kalite Ajansları
  Yükseköğretim alanlarında önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından kalite güvencesi sistemi doğrultusunda karşılanıp karşılanmadığını ölçen ve değerlendiren kuruluşlardır.

  Ulusal ve uluslararası kalite ajansları için tıklayınız